Category Archives: Uncategorized

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas medlemmar i Brf Vale 24 till årsstämma

Tid: tisdag 3 juni 2014 kl. 19.00

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23, lokal 301

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare vid stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om hur årets resultat ska disponeras
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om arvode för styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning inför nästa års stämma
 18. Förslag till stadgeändring (1:a läsningen, se nedan)
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Stockholm den 14 maj 2014

/Styrelsen

Continue reading Kallelse till årsstämma