Category Archives: Uppdatering från styrelsen

Avgiftssänkning

Till samtliga medlemmar i Brf. Vale 24!

Avgiftssänkning från och med den 1 juli 2014

På årsmötet i går informerade styrelsen att avgiften sänks med drygt 13% från och med den 1 juli 2014-06-04.

Nuvarande avgift 558 kr/kvm/år sänks till 485 kr/kvm/år.

Tyvärr har inte vår ekonomiske förvaltare möjlighet att få med detta på avierna som kommer att skickas ut för kvartal 3.

För juli-september betalas den tidigare avgiften enligt avierna som kommer och reduktionen för dessa tre månader kommer att påföras i oktober månad.

Hoppas alla får en skön varm sommar och kan njuta av vår gård.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, 2014-06-04

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas medlemmar i Brf Vale 24 till årsstämma

Tid: tisdag 3 juni 2014 kl. 19.00

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23, lokal 301

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare vid stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om hur årets resultat ska disponeras
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om arvode för styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning inför nästa års stämma
 18. Förslag till stadgeändring (1:a läsningen, se nedan)
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Stockholm den 14 maj 2014

/Styrelsen

Continue reading Kallelse till årsstämma

Informationsbrev Maj 2014

Informationsbrev Maj 2014

Det händer en del saker i huset och i trädgården nu under våren så därför kommer här lite information.

1. Bostadsrättsföreningen kommer att ha sin årsstämma tisdag 3 juni kl 19:00. En formell kallelse kommer att delas ut senare.

2. Säkerhetsdörrarna: rätt sorts handtag (i borstad mässing) kommer att monteras på dörrarna inom de närmaste 3-4 veckorna. Ni kommer att bli aviserade i god tid innan monteringen sker. I samband med detta kommer också nycklarna som Svenska skydd haft att återlämnas. Slutligen kommer ett extra överlås att monteras på varje dörr. Vi vet ännu inte när detta kommer att ske.

3. Målning av trapphuset och dörrarna kommer att påbörjas första vecka i augusti. Avbrottet beror på att vi kommit i diskussion med Svenska skydd om genomförandet. Nu har vi kommit överens om hur arbetena ska avslutas.

4. Gården kommer att renoveras under våren – gräsmattan och grusgången ska renoveras, nya buskar och blommor planteras och senare kommer även nya trädgårdsmöbler att inköpas.

5. Balkonger kommer att monteras på de lägenheter som beställt sådana. Montaget kommer att göras i slutet av juni.

/Styrelsen