Kallelse till årsstämma

Härmed kallas medlemmar i Brf Vale 24 till årsstämma

Tid: tisdag 3 juni 2014 kl. 19.00

Plats: Medborgarskolan, Hagagatan 23, lokal 301

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare vid stämman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 6. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om hur årets resultat ska disponeras
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om arvode för styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av suppleanter till styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning inför nästa års stämma
 18. Förslag till stadgeändring (1:a läsningen, se nedan)
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande

Stockholm den 14 maj 2014

/Styrelsen

Riksdagen kommer under våren förmodligen att anta en lag som gör det möjligt för föreningar att ta ut avgifter vid andrahandsuthyrning (upp till 10% av ett prisbasbelopp). Eftersom ändringar av stadgar kräver beslut vid två årsmöten, föreslår styrelsen att första läsningen tas vid årsmötet 2014. Om förslaget inte går igenom i riksdagen, behöver vi inte göra någonting, så kvarstår den gamla formuleringen. Om förslaget går igenom i riksdagen, så föreslår styrelsen att andra läsningen tas under hösten. Den nya formuleringen lyder (ändringar är kursiverade):

(Ur stadgarna)

INSATS OCH AVGIFTER MED MERA

§4

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens löpande kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av föreningsstämma.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det prisbasbelopp som enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Vid andrahandsupplåtelse av en lägenhet får av bostadsrättshavaren tas ut en årlig avgift motsvarande högst 10% av prisbasbeloppet. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, ska den högsta tillåtna avgiften beräknas efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och avgiften för andrahandsupplåtelsen betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *